Zeng Xiaolian Art Museum / Elepheno Architects

Zeng Xiaolian Art Museum / Elepheno Architects

Zeng Xiaolian Art Museum / Elepheno Architects - Exterior photography, forestZeng Xiaolian Art Museum / Elepheno Architects - Exterior photography, facade, gardenZeng Xiaolian Art Museum / Elepheno Architects - Interior photographyZeng Xiaolian Art Museum / Elepheno Architects - interior photography, arch, arcade, column+ 32